Statut

Fitnes in bodybuilding društva, združena v Fitnes in bodybuilding zvezi Slovenije - IFBB, so na ustanovni skupščini dne 20.10.2011 na podlagi določb Zakona o društvih sprejela

STATUT
FITNES IN BODYBUILDING ZVEZE SLOVENIJE - IFBB

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Fitnes in bodybuilding zveza Slovenije - IFBB je zveza Fitnes in bodybuilding klubov in društev v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z bodybuildingom in fitnesom.

Društva se znotraj zveze združujejo po panogah, s katerimi se ukvarjajo.

Združevanje v Fitnes in bodybuilding zvezo Slovenije - IFBB je prostovoljno.

Fitnes in bodybuilding zveza Slovenije - IFBB odloča o vseh zadevah, ki so v skladu s tem statutom in zadevajo boybuilding in fitness šport v Sloveniji.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen

Ime in sedež

Ime zveze je: Fitnes in bodybuilding zveza Slovenije - IFBB.

Skrajšano ime in kratica je FBZS - IFBB.

Sedež FBZS - IFBB je v Ljubljani.

3. člen

FBZS - IFBB je pravna oseba zasebnega prava.

FBZS - IFBB odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo in z vsemi svojimi sredstvi.

4. člen

Znak, pečat in zastava

Znak FBZS - IFBB sta stilizirana telovadec in telovadka.

Pečat FBZS - IFBB je v obliki kroga velikosti 29x29 mm, v katerem sta stilizirana telovadec in telovadka, pod njim pa je izpisano ime: Fitnes in bodybuilding zveza Slovenije, pri čemer je lahko dodan napis IFBB.

Znak »Fitnes in bodybuilding zveza Slovenije – IFBB« ter »FBZS – IFBB« sta zaščitena.

5. člen

Povezovanje in članstvo v drugih športnih organizacijah (državnih in mednarodnih)

FBZS - IFBB skladno z vsebino svojih športnih panog sodeluje z drugimi športnimi organizacijami ter se z njimi povezuje na državni in na mednarodni ravni.

FBZS - IFBB je ustanovljena z namenom, da postane članica Mednarodne zveze za Fitnes in bodybuilding - IFBB.

FBZS - IFBB kot članica navedenih državnih in mednarodnih športnih zvez in združenj priznava njihove statutarne določbe.


6. člen

Zastopanje in predstavljanje

FBZS - IFBB zastopa in predstavlja njen predsednik.

Za zastopanje in predstavljanje lahko predsednik pooblasti tudi direktorja FBZS – IFBB, v kolikor je slednji imenovan.

FBZS - IFBB deluje na ozemlju Slovenije in v tujini ter zastopa svoje interese v mednarodnih in državnih športnih in drugih organizacijah.

7. člen

Javnost delovanja in obveščanja

Delovanje FBZS - IFBB je javno.

O svojem delu obvešča člane FBZS - IFBB in javnost. Svoje člane obvešča z gradivi za seje organov FBZS - IFBB, z njihovimi zapisniki ter z obvestili in drugimi informacijami, ki so pomembne za člane.

Za javnost dela sta odgovorna predsednik in direktor FBZS - IFBB.

 

III. NAMEN IN CILJI DELOVANJA

8. člen

Namen združevanja

Namen združevanja društev v FBZS - IFBB je zlasti:

 • da na področju Fitnes in bodybuilding športa bolj učinkovito in uspešno uresničujejo svoje skupne in tudi nacionalne interese,
 • da si zagotovijo bolj organizirano in skladno izvajanje Fitnes in bodybuilding dejavnosti,
 • da krepijo svoj materialni položaj ter s tem omogočajo hitrejši in skladnejši razvoj množičnega in vrhunskega Fitnes in bodybuilding športa,
 • da si zagotovijo zastopanje, predstavljanje in sodelovanje v mednarodnem merilu,
 • da sodeluje v mednarodni bodybuilding in fitness zvezi (International Federation of BodyBuilding & Fitness) ter v celoti sprejema Statut, pravila in druge odločitve navedene mednarodne zveze;
 • usmerjala svoje člane in jim nudila po svojih najboljših močeh podporo za razvoj športa in jih obveščala o dejavnostih mednarodne zveze za fitnes in bodybuilding IFBB,
 • predstavljala predloge in vidike članov nacionalne zveze na sestankih in kongresih mednarodne zveze IFBB,
 • da bo skrbela za zdrav razvoj fitnesa in bodybuildinga ter se bo odločno borila proti dopingu in v z zvezi s tem sprejela posebno  deklaracijo proti dopingu v športu oz. bo pristopila k ustreznim mednarodnim zvezam, ki se borijo proti prepovedanim substancam v športu ter zagotavljala, da bodo športniki na tekmovanjih IFBB ustrezno tekomvali brez prepovedanega dopinga;
 • da bo uvedla  ustrezen antidoping nadzor na nacionalni ravni,
 • da bo organizirala nacionalna tekmovanja oziroma prvenstva ter se bo po najboljši močeh udeleževala mednarnodnih tekmovanj IFBB in na ta tekmovanja pošiljala svoje tekmovalce.

Športne dejavnosti vključujejo aktivnosti na področju organiziranja, financiranja,  usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, vzgoje vrhunskih tekmovalcev, gradnje in vzdrževanja športnih objektov, prirejanja tekmovanj, promocijske in publicistične dejavnosti.

9. člen

Temeljni cilji in naloge FBZS – IFBB

Temeljni cilji delovanja FBZS - IFBB so:

 • da promovira Fitnes in bodybuilding šport, nadzira in usmerja razvoj vseh Fitnes in bodybuilding aktivnosti,
 • da z izvajanjem v skupščini sprejetih skupnih programov posameznih Fitnes in bodybuilding panog ter s statutom določenih nalog krepi organizacijske, strokovne in gmotne temelje članov,
 • da v pristojnih organih neposredno razvija in nadzoruje izvajanje tekmovalnega sistema Fitnes in bodybuilding panog v Sloveniji, pri čemer ji pripadajo prirediteljske pravice vseh prvenstvenih ter pokalnih in drugih tekmovanj državnega in mednarodnega pomena,
 • da sodeluje pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s področja varnosti Fitnes in bodybuilding športov,
 • da organizira sistem delovanja državnih reprezentanc in selekcij, s katerimi se vključuje v mednarodni program tekmovanj IFBB ter eventuelno olimpijskih iger,
 • da z izvajanjem skupnih strokovnih nalog ter s podporo množičnemu Fitnes in bodybuilding športu prispeva k razmahu športa v Sloveniji,
 • da skrbi za promocijo varnega Fitnes in bodybuilding športa v interesu vseh športnikov, predvsem pa kot zdravo aktivnost za otroke in mladino,
 • da predstavlja slovensko Fitnes in bodybuilding organizacijo nasploh in njene posamezne panoge doma in v tujini,
 • da razvija tvorno sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami, organi in institucijami na podlagi vzajemnih interesov in enakopravnega partnerstva,
 • da razvija, izvaja in nadzira usposabljanje ter izpopolnjevanje Fitnes in bodybuilding strokovnih kadrov za potrebe posameznih Fitnes in bodybuilding panog
 • da skrbi za kadrovanje strokovnih Fitnes in bodybuilding kadrov, ki jih potrebuje za sodelovanje v tistih športnih organizacijah doma in v tujini, v katerih je FBZS – IFBB članica,
 • da podeljuje nagrade, darila in priznanja ter izreka pohvale,
 • da s svojimi programi kandidira za proračunska sredstva države, za sredstva Fundacije za šport, in trži na vse z zakoni določene načine, da bi se zagotovila potrebna sredstva za financiranje uresničevanja začrtanih ciljev.

 

IV. ČLANSTVO V FBZS – IFBB

10. člen

Osnove za članstvo

Člani FBZS – IFBB so društva in posamezniki.
Društva se samostojno odločajo o vstopu v članstvo FBZS – IFBB ali morebitnem izstopu iz nje s sklepom svojega organa upravljanja. Člani FBZS – IFBB so društva, ki se ukvarjajo s Fitnes in bodybuilding panogami iz 1. Člena.

Društva se lahko povežejo v regijsko zvezo društev in klubov  zaradi usklajevanja interesov posamezne panoge znotraj regije.

Posamezniki z včlanitvijo in plačilom članarine postanejo preko društev tudi člani FBZS – IFBB in lahko prejmejo osnovno člansko kartico FBZS – IFBB ter z njo povezane pravice in ugodnosti. Z vstopom v članstvo FBZS – IFBB člani sprejmejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz 14. čl. Statuta, člani posamezniki jih uveljavljajo preko svojih društev.

Višino članarine in druge pogoje za pridobitev članske kartice FBZS – IFBB (osnovne in razširjene-delovno ime) vključno z delitvijo prihodkov in stroškov med društva in FBZS – IFBB, ki s sistemom upravlja, letno na predlog Izvršilnega odbora potrjuje skupščina FBZS – IFBB. Člani, ki želijo pridobiti večji obseg ugodnosti, plačajo ustrezno višjo članarino.


V FBZS – IFBB so redni, izredni in častni  člani.


11. člen

Pogoji za redno članstvo

Društva pridobijo pravice in dolžnosti rednega člana s sklepom skupščine in ko podpišejo pristopno izjavo, s katero zagotavljajo, da bodo pod enakimi pogoji kot vsi drugi člani, skladno z določili tega statuta, delovali v FBZS – IFBB.

Društva morajo izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje:

 • da so registrirana skladno z Zakonom o društvih,
 • da njihova pravila niso v nasprotju z določili Statuta FBZS – IFBB, o čemer mora svoje mnenje, na zahtevo kateregakoli drugega člana, podati nadzorni odbor FBZS – IFBB,
 • da imajo poravnane vse zapadle finančne in morebitne druge materialne obveznosti do
 • FBZS – IFBB,
 • da jih častno razsodišče zaradi kršitve določil tega statuta ni kaznovalo z začasnim odvzemom rednih članskih pravic.

Posameznik postane redni član v skladu z določili predhodnega člena.

12. člen

Izredni člani FBZS – IFBB

Izredni član je lahko posameznik, ki se nima možnosti ali se ne želi včlaniti v društvo in ima plačano članarino, ki jo je določila skupščina FBZS – IFBB.

Izredni člani FBZS – IFBB imajo vse pravice in dolžnosti kot ostali člani FBZS – IFBB z edino izjemo, da nimajo aktivne in pasivne volilne pravice ter ne morejo nastopati v tekmovalnem sistemu.

O sprejemu izrednih članov odloča IO FBZS – IFBB.   

13. člen

Častni člani FBZS – IFBB

Za izredne zasluge pri delu na področju boybuilding in fitnes športa FBZS – IFBB lahko podeli posamezniku naslov:

 • častnega predsednika FBZS – IFBB,
 • častnega člana IO FBZS – IFBB.

O podelitvi častnega članstva odloča skupščina FBZS – IFBB.

14. člen

Pravice in dolžnosti članov FBZS – IFBB

Pravice članov FBZS – IFBB so poleg tistih, ki izhajajo iz temeljnih ciljev in nalog FBZS – IFBB, zlasti še:

 • da odločajo o svojem članstvu in članstvu drugih v FBZS – IFBB,
 • da sami odločajo o svojem članstvu tudi v drugih organizacijah, katerih delovanje ni v nasprotju z interesi FBZS – IFBB,
 • da preko svojih predstavnikov sodelujejo pri delu zveze,
 • da so deležni strokovne in materialne pomoči skladno z akti in sklepi zveze,
 • da postavljajo vprašanja glede dela in odgovornosti posameznih članov v organih zveze.

Dolžnosti članov FBZS – IFBB so poleg tistih, ki izhajajo iz temeljnih ciljev in nalog FBZS – IFBB, zlasti še:

 • da prispevajo po svojih sposobnostih k uresničevanju ciljev in nalog FBZS – IFBB,
 • da spoštujejo pravila in uresničujejo sklepe FBZS – IFBB,
 • da sodelujejo v skupnih akcijah FBZS – IFBB,
 • da plačujejo članarino in druge denarne obveze FBZS – IFBB,
 • da združujejo potrebna sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog FBZS – IFBB.
15. člen

Prenehanje članstva v FBZS – IFBB

Članstvo v FBZS – IFBB preneha:

 • z izstopom,
 • s prenehanjem dela društva,
 • z izključitvijo.

O izstopu člana odloča skupščina FBZS – IFBB na predlog Izvršilnega odbora, ko je le-ta prejel pismeni zahtevek člana in sklep organa upravljanja društva o svoji nepreklicni volji po prenehanju članstva v FBZS – IFBB ter po pregledu dokazil člana o izpolnitvi vseh dolžnosti in poravnanih obveznostih, ki so lahko nastale s članstvom v FBZS – IFBB.

O izključitvi iz članstva v FBZS – IFBB odloča častno razsodišče, dokončno pa skupščina FBZS – IFBB.

Kljub izključitvi člana le-ta odgovarja za izpolnitev svojih dolžnosti in obveznosti, ki so nastale z njegovim članstvom v FBZS – IFBB.

V. NOTRANJE OBLIKE DELOVANJA ČLANSTVA


16. člen

Znotraj FBZS – IFBB delujejo njeni člani v panogah v raznih oblikah teritorialnega, funkcionalnega in interesnega povezovanja.

Člani lahko organizirajo svoje delovanje v tekmovalnih skupnostih,  regijah in drugih oblikah.

Ne glede na teritorij člani delujejo po panogah iz. 1. člena.

V posebne oblike delovanja se znotraj FBZS – IFBB povezujejo tudi strokovni kadri, ki jih po strokovnem načelu delimo na sodnike, tehnične delegate ter na učitelje in trenerje.

 

VI. ORGANI ZVEZE

17. člen

Organi FBZS – IFBB so:

1. Skupščina
2. Izvršilni odbor(IO)
3. Predsednik FBZS – IFBB
4. Nadzorni odbor(NO)
5. Častno razsodišče

Glavna organa Zveze sta Skupščina in Predsednik Zveze. Zveza ima lahko tudi Izvršilni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče v kolikor jih imenuje skupščina, sicer vse naloge smiselno opravljata Skupščina in Predsednik Zveze.

18. člen

1. Skupščina

Skupščina je najvišji organ FBZS – IFBB.

Skupščino sestavljajo pooblaščeni predstavniki njenih rednih članov.

Pri odločanju v skupščini ima vsak redni član FBZS – IFBB sledeče število glasov:

- po številu članov s plačano članarino FBZS – IFBB:

do 100 članov 1 glas v skupščini
od 101 do 300 članov 2 glasova v skupščini
od 301 članov in več 3 glasov v skupščini

Pred vsakim sklicem skupščine mora Izvršilni odbor zagotoviti seznam njenih rednih članov in ugotoviti, ali ti dejansko izpolnjujejo pogoje za redno članstvo ter pripadajoče število glasov, na podlagi evidence o plačani članarini posameznega društva FBZS – IFBB.

Kriterije za ugotavljanje števila glasov pri glasovanju na zborih posameznih panog iz 25. čl. tega statuta določajo poslovniki posameznih panog.

19. člen

Skupščina je pristojna za odločanje o vseh s tem statutom opredeljenih skupnih zadevah Fitnes in bodybuilding disciplin.

Njene izključne pristojnosti so, da:

 • sprejema statut in druge splošne akte FBZS – IFBB,
 • voli in razrešuje predsednika FBZS – IFBB,
 • glasuje o zaupnici predsedniku;
 • voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
 • določa programske smernice in finančna izhodišča za pripravo kratkoročnih in srednjeročnih načrtov ter drugih programov dejavnosti zveze,
 • sprejema letno poročilo FBZS – IFBB
 • daje soglasje k prodaji nepremičnin in strateških naložb ki jih opredeli IO
 • sprejema poročila o dejavnosti zveze med dvema zasedanjema oz. o delu njenih organov,
 • podeljuje nagrade, darila in priznanja ter izreka pohvale,
 • imenuje častne člane iz 13. čl. statuta,
 • odloča o izrednih spremembah kazni oz. ukrepov častnega razsodišča proti članom,
 • odloča o sprejemu in prenehanju članstva,
 • odloča o prenehanju delovanja FBZS – IFBB.

Skupščina veljavno sklepa, če je prisotno toliko članov, da imajo skupaj več kot polovico vseh možnih glasov po merilih, zapisanih v 18. čl.

Če po 30 minutah skupščina ni sklepčna po določilu zgornjega odstavka, lahko skupščina veljavno zaseda in odloča, če je prisotnih 20% vseh možnih glasov.

Skupščina veljavno sprejema odločitve, če zanje glasuje večina navzočih članov, razen pri odločanju o morebitnem prenehanju delovanja FBZS – IFBB, ko je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov.


20. člen

Skupščina zaseda najmanj enkrat letno.

Ob koncu vsakega 4-letnega ciklusa skupščina voli svoje organe. Volilna skupščina mora biti vsako 4. leto v mesecu januarju. Na volilni skupščini se voli predsednik FBZS – IFBB, predsednika in člane NO in častnega razsodišča, poleg tega pa na zasedanju volilne skuščine posamezni zbori volijo predsednika svoje panoge.
Kandidati za predsednike zborov morajo svoji kandidaturi priložiti predlog vsaj polovice kandidatov za člane odborov. Evidentiranje kandidatov za predsednike zborov poteka po zborih posameznih panog, na volilni skupščini pa je predstavitev kandidatov časovno omejena. Po izvolitvi  izvoljeni predsednik zbora posamezne panoge v roku 30 dni imenuje preostale člane odbora, pri čemer upošteva tudi regijski princip.

Novoizvoljeni predsednik FBZS – IFBB in predsedniki zborov nastopijo svojo funkcijo po koncu sezone s prvim aprilom.

Skupščina na predlog predsednika FBZS – IFBB obravnava tudi letno poročilo predsednika FBZS – IFBB. V primeru, da skupščina ne potrdi letnega poročila predsednika FBZS – IFBB, se lahko na predlog predsednika FBZS – IFBB glasuje o njegovi zaupnici. V primeru izrečene nezaupnice Izvršilni odbor (IO) začne s postopki za imenovanje novega predsednika zveze. V zvezi s tem mora biti sklicana skupščina v roku 90 dni od dneva izglasovanja nezaupnice. 

Skupščina se lahko sestane tudi na izrednih in programskih zasedanjih, na katerih razpravlja in odloča samo o tistih zadevah, zaradi katerih je bila sklicana.


21. člen

Redno skupščino skliče predsednik FBZS – IFBB najmanj 14 dni pred zasedanjem. Gradiva za sejo morajo biti objavljena na spletni strani FBZS – IFBB najmanj 8 dni pred zasedanjem skupščine.

Izredno ali programsko zasedanje skupščine lahko poleg predsednika FBZS – IFBB skliče tudi nadzorni odbor ali 1/3 članov, ki imajo pravico odločati na skupščini v skladu z 18. čl. statuta.

22. člen

2. Izvršilni odbor

Izvršilni odbor (v nadaljevanju IO) je organ upravljanja, ki deluje med dvema zasedanjema skupščine.

IO sestavljajo:

 • predsednik, ki je predsednik FBZS – IFBB,
 • dva podpredsednika, ki sta podpredsednika FBZS – IFBB
 • predsedniki posameznih panog
23. člen

IO je v obdobju med zasedanji skupščine pristojen, da razpravlja in odloča o vseh, s tem statutom določenih zadevah.

Njegove izključne pristojnosti pa so, da:

 • odloča o vprašanjih pri urejanju odnosov z državnimi organi, z mednarodno zvezo IFBB ter z Olimpijskem komitejem Slovenije - združenjem športnih zvez,
 • usklajuje delovanje in odločitve panog in drugih oblik združevanja znotraj FBZS – IFBB, ko gre za nujno poenotenje operativnih odločitev in opravlja vse druge sprotne naloge skupnega pomena za FBZS – IFBB,
 • izvršuje sklepe skupščine,
 • sprejema pravilnike in druge akte, ki niso v pristojnosti skupščine,
 • potrjuje poslovnike posameznih panog in drugih oblik združevanja znotraj FBZS – IFBB,
 • sprejema in izvaja kratkoročne in srednjeročne načrte ter druge programske dejavnosti zveze, ki zadevajo skupne naloge,
 • sprejema poslovni načrt FBZS – IFBB,
 • obravnava letno poročilo FBZS – IFBB,
 • potrjuje sestavo reprezentanc za absolutna svetovna prvenstva ter predlog reprezentanc za nastop na olimpijskih igrah, ki jih predlagajo pristojne panoge,
 • imenuje direktorja FBZS – IFBB na predlog predsednika IO v skladu s 34. členom,
 • ustanavlja stalna in začasna delovna telesa, ki so potrebna za učinkovito izvajanje skupnih nalog,
 • imenuje predsednike ter člane stalnih in začasnih teles,
 • na predlog panog potrjuje koledar mednarodnih tekmovanj v Sloveniji in kandidature za izvedbo tekmovanj ter kandidature za izvedbo svetovnih prvenstev,
 • poverja izvedbo tekmovanj in potrjuje sestavo organizacijskih komitejev tekmovanj,
 • imenuje organizacijske komiteje za izvedbo svetovnih prvenstev,
 • odloča o drugih zadevah iz pristojnosti posamezne panoge, če to od njega zahteva zbor panoge,
 • predlaga v imenovanje in razrešitev predstavnike FBZS – IFBB v IFBB in drugih športnih organizacijah. V primeru predlagane razrešitve so dolžni  imenovani predstavniki FBZS – IFBB takoj podati odstopne izjave. 
 • odloča o pritožbah,
 • imenuje direktorje morebitnih gospodarskih družb, ki jih ustanovi FBZS – IFBB,
 • na predlog direktorja obravnava in sprejema organiziranost in sistemizacijo FBZS – IFBB,
 • predlaga kandidate za  predstavnike FBZS – IFBB v nadzornih svetih, kjer ima FBZS – IFBB deleže.
24. člen

IO odloča na sejah, ki jih predsednik IO FBZS – IFBB skliče po potrebi oz. najmanj šestkrat letno.

Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo najmanj treh članov IO.

Seje IO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov.

IO sprejema odločitve s konsenzom, če to ni mogoče, pa z glasovanjem z navadno večino glasov.
Odločanje na seji je veljavno, če je prisotnih najmanj 1/2 članov IO.

IO je za svoje delo odgovoren skupščini.

IO odloča in dela po poslovniku, ki ga sprejme na svoji prvi seji.

25. člen

Organiziranost panog in drugih oblik združevanja znotraj FBZS – IFBB

Najvišji organ vsake posamezne panoge je zbor panoge, ki ga sestavljajo predstavniki vseh klubov te panoge.

Organa panoge sta zbor in odbor, ki ju vodi  predsednik panoge.

Poslovnik o delovanju panoge, ki mora biti v skladu s statutom, sprejema vsaka panoga samostojno in ga predlaga v potrditev IO FBZS – IFBB.

Predsednik panoge je po funkciji član IO FBZS – IFBB.

Naloge predsednika panoge so:

 • vodi in usklajuje delo organov panoge ter vodi seje zbora in odbora;
 • zastopa interese panoge v organih FBZS – IFBB in širše;
 • po funkciji je član IO;
 • skupaj z regijskimi predstavniki v odboru skrbi za komunikacijo z društvi;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa pravilnik ali poslovnik  posamezne panoge.

 

Organiziranost strokovnih kadrov

Učitelji in trenerji se organizirajo kot posebna oblika združevanja na ravni FBZS – IFBB kot Združenje učiteljev in trenerjev bodybuildinga in fitnesa Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije), na ravni posameznih članic FBZS – IFBB pa kot Osnovne organizacije Slovenije (v nadaljevanju OO ZUTBBF Slovenije).

Najvišji organ ZUTBBF Slovenije je zbor delegatov, ki ga sestavljajo predstavniki vseh  OO ZUTBBF Slovenije.

Organi ZUTBBF Slovenije so zbor delegatov, predsednik in sekretariat.

Podroben način organiziranja in delovanja ZUTBBF Slovenije se določi s Poslovnik o delovanju ZUTBBF Slovenije, ki mora biti v skladu s statutom FBZS – IFBB. Sprejema ga zbor delegatov ZUTBBF in ga predlaga v potrditev IO FBZS – IFBB.

Predsednik ZUTBBF Slovenije je po svoji funkciji član IO FBZS – IFBB.

26. člen

3. Predsednik FBZS – IFBB

Predsednik:

 • zastopa in predstavlja FBZS – IFBB,
 • sklicuje seje skupščine FBZS – IFBB in IO FBZS – IFBB,
 • podpisuje splošne akte, ki jih sprejema skupščina in IO ter opravlja druge naloge, ki so mu poverjene,
 • predlaga v imenovanje IO direktorja FBZS – IFBB,
 • predlaga v imenovanje IO dva podpredsednika.

Za svoje delo predsednik odgovarja skupščini FBZS – IFBB.

Če je predsednik odsoten, ga nadomešča eden od podpredsednikov.

27. člen

4. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 5 članov, ki se izvolijo iz vrst predstavnikov, ki financirajo FBZS – IFBB, predstavnikov društev in drugih uglednih strokovnjakov, kateri izmed sebe izvolijo predsednika, ki pa ne more biti član istega kluba, kot predsednik FBZS – IFBB.

Odbor je sklepčen, če so na njem prisotni vsaj trije člani.

Sklepe sprejema z navadno večino glasov.

28. člen

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • nadzira zakonitost in gospodarnost delovanja FBZS – IFBB in njenih organov,
 • nadzira uresničevanje poslovnega načrta,
 • daje mnenja, da pravila društev, ki so člani FBZS – IFBB niso v neskladju s statutom FBZS – IFBB,
 • poroča o svojem delu skupščini in IO.

29. člen

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vendar obvezno pred sejami skupščine.
Nadzorni odbor sklicuje predsednik nadzornega odbora po lastni presoji, na zahtevo IO ali najmanj 1/3 članov skupščine.
Podrobnejši način dela NO se določi s poslovnikom NO.


30. člen

Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja skupščini.

O svojih mnenjih in ugotovitvah glede zakonitega in gospodarnega poslovanja FBZS – IFBB in njenih organov poroča skupščini FBZS – IFBB najmanj enkrat letno. O ugotovljenih nepravilnostih in priporočilih sproti seznanja IO.

31. člen

5. Častno razsodišče

Častno razsodišče sestavljajo trije člani,  kateri izmed sebe izvolijo predsednika.

V primeru kršitev vodi postopek in izreka kazni v skladu z določili Pravilnika častnega razsodišča in drugih pravilnikov.

Za svoje delo odgovarja skupščini FBZS – IFBB.


32. člen

Trajanje mandatov

Mandatna doba predsednika, podpredsednikov, predsednikov panog in predsednikov drugih oblik združevanja znotraj FBZS – IFBB, članov IO, nadzornega odbora, častnega razsodišča, direktorja FBZS – IFBB, je 4 leta. Po mandatu so lahko ponovno izvoljeni. Predsednik FBZS – IFBB je lahko ponovno izvoljen samo še za en mandat.

Za delegate, člane IO in druge funkcionarje, ki jih predlagajo člani FBZS – IFBB, so lahko izvoljeni ali imenovani samo redni člani društev s plačano enotno članarino FBZS – IFBB.

Člani FBZS – IFBB imajo pravico, da še pred potekom mandatne dobe dajo predlog za razrešitev kateregakoli funkcionarja FBZS – IFBB, če obstaja sum, da ne dela v skladu s pravili in sprejeto politiko FBZS – IFBB.

Predlog za razrešitev, ki mora biti obrazložena, obravnava skupščina FBZS – IFBB in o njem tudi dokončno odloča.

 

VII. ORGANIZACIJSKE ENOTE ZA OPRAVLJANJE POSLOVNIH FUNKCIJ

33. člen

Za opravljanje finančno-računovodskih, logističnih, informacijskih, administrativno-tehničnih, pomožnih in sorodnih del za potrebe organov FBZS – IFBB ter drugih oblik organiziranosti ima FBZS – IFBB enoto za poslovno podporo.  Vodi jo odgovorna oseba za poslovno podporo (alternativa: direktor za ekonomiko in nabavo).

Za trženje FBZS – IFBB kot celote, njenih panog in ostalih organizacijskih enot, kot tudi izdelkov in storitev v domeni FBZS – IFBB ima organizacijsko enoto za trženje. Vodi jo odgovorna oseba za trženje.

Višina sredstev za delo organizacijskih enot se določi v letnem poslovnem načrtu na podlagi njihovega programa.

Organizacijske enote za opravljanje poslovnih funkcij vodi direktor FBZS – IFBB, ki je tudi odredbodajalec.

34. člen

Direktor FBZS – IFBB

Direktorja FBZS – IFBB imenuje IO na predlog predsednika.
Direktor FBZS – IFBB je delavec s posebnimi pooblastili.

Direktor FBZS – IFBB opravlja naslednje naloge:

 • skrbi za zakonito in gospodarno poslovanje FBZS – IFBB,
 • skrbi za finančno-materialno poslovanje v skladu z letnim finančnim načrtom,
 • skrbi in odgovarja za pravočasno pripravo gradiv za seje skupščine in IO ter za izvrševanje sprejetih sklepov,
 • imenuje odgovorne osebe za strokovno vodenje panog in odgovorne osebe organizacijskih enot za opravljanje poslovnih funkcij,
 • skrbi za obveščanje javnosti ter zagotavlja javnost del FBZS – IFBB in njenih organov,
 • opravlja druge naloge, ki mu jih določa skupščina, IO in predsednik FBZS – IFBB.

Poleg zakonskih in drugih v tem statutu določenih obveznosti ima direktor tudi naslednje naloge in obveznosti ter z njimi povezane pristojnosti in odgovornosti:

 • predlaganje skupnega poslovnega načrta FBZS – IFBB na podlagi posvetovanj z odgovornimi osebami za strokovno vodenje panog in drugih oblik združevanja znotraj FBZS – IFBB oz. odgovornimi osebami organizacijskih enot za opravljanje poslovnih funkcij,
 • uresničevanje poslovnega načrta in nadzor nad njim,
 • sklepanje kreditnih in posojilnih pogodb do 100.000 EUR posamično oziroma do 300.000 EUR kumulativno letno po pooblastilu predsednika FBZS – IFBB,
 • sklepanje pogodb o zaposlitvi in pogodb o sodelovanju z  zaposlenimi  v organizacijskih enotah za opravljanje poslovnih funkcij v FBZS – IFBB,
 • sklepanje pogodb z ostalimi zaposlenimi ter pogodbenimi delavci ob upoštevanju določil stroke na področju strokovnih športnih pristojnosti na predlog predsednika odbora posamezne panoge oz. predsednikov drugih oblik združevanja znotraj FBZS – IFBB,
 • sklepanje pogodb s tekmovalci in tekmovalkami na predlog panoge
 • sklepanje pogodb z dobavitelji storitev, blaga in opremljevalci.

Direktor FBZS – IFBB je za svoje delo odgovoren IO FBZS – IFBB.

 

35. člen

Strokovno vodenje panog

Odgovorno osebo za strokovno vodenje panoge izbere zbor na predlog predsednika panoge na podlagi njenih referenc, programa, predlaganih sodelavcev in človeških kvalitet. Z izbrano odgovorno osebo za strokovno vodenje panoge uredi pogodbeno razmerje direktor FBZS – IFBB. 

Odgovorna oseba za strokovno vodenje panoge ima naslednje pristojnosti:

 • vodi oziroma sodeluje s Strokovnim svetom panoge
 • Odboru panoge predlaga v imenovanje člane strokovnega sveta panoge,
 • Odboru panoge na podlagi odločitve strokovnega sveta predlaga v imenovanje vodje reprezentanc oz. glavne trenerje,
 • Odboru panoge skupaj z vodjo reprezentanc oz. glavnim trenerjem v imenovanje predlaga trenersko ekipo,
 • pripravi okvirne programe dela in predlog sestave posameznih reprezentanc,
 • nudi stalen in neposreden stik ter strokovno pomoč odgovornim trenerjem reprezentanc,
 • nadzira delo posameznih reprezentanc,
 • usklajuje svoje delo s poslovnim direktorjem FBZS – IFBB
 • opravlja tudi druge naloge, ki mu  jih določi odbor panoge in direktor FBZS – IFBB.

Za svoje delo po strokovni plati odgovarja odboru in zboru ter predsedniku panoge, po poslovni pa direktorju FBZS – IFBB.

 

Direktor ZUTBBF Slovenije

Direktorja ZUTBBF Slovenije direktorju FBZS – IFBB v imenovanje predlaga sekretariat ZUTBBF Slovenije na predlog predsednika ZUTBBF Slovenije. V kolikor se za posamezno mandatno obdobje ne imenuje direktorja ZUTBBF Slovenije, naloge direktorja kot svoje naloge opravlja predsednik ZUTBBF Slovenije. 

Direktor ZUTBBF Slovenije ima naslednje  naloge in pristojnosti:

 • vodi ZUTBBF Slovenije na poslovnem, organizacijskem in finančnem  področju v skladu s poslovnim načrtom FBZS – IFBB,
 • skrbi za pridobivanje in delitev finančnih sredstev  za izvajanje programov  ZUTBBF Slovenije,
 • koordinira delo s posameznimi disciplinami FBZS – IFBB in vodstvom FBZS – IFBB
 • skrbi za pravilno in zakonito poslovanje ZUTBBF Slovenije,
 • opravlja druge naloge po naročilu predsednika  in sekretariata ZUTBBF Slovenije.


Za svoje delo je odgovoren zboru delegatov ZUTBBF in direktorju FBZS – IFBB.

 

VIII. FINANČNO POSLOVANJE IN GOSPODARSKA DEJAVNOST

36. člen

Finančno poslovanje

FBZS – IFBB pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:

 • iz članarin in drugih prispevkov,
 • iz proračuna države,
 • iz sredstev Fundacije za šport,
 • iz lastne dejavnosti,
 • iz sponzorskih in donatorskih sredstev,
 • iz drugih virov.

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za koledarsko leto mora FBZS – IFBB uporabiti izključno za izvajanje svoje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

37. člen

Sredstva se uporabljajo na podlagi programa dela in finančnega načrta.

Finančno in materialno poslovanje FBZS – IFBB mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.


38. člen

Premoženje FBZS – IFBB sestavljajo vse nepremičnine, premičnine in naložbe, ki jih FBZS – IFBB pridobiva v času svojega delovanja. Z njimi upravlja IO FBZS – IFBB.

Nepremičnine in strateške naložbe po sklepu IO  se lahko odtujijo le na podlagi soglasja skupščine FBZS – IFBB.

39. člen

Finančno poslovanje FBZS – IFBB poteka preko transakcijskih računov in blagajne.

Evidenco o prihodkih in odhodkih posamezne panoge, prilivih in odlivih ter salda medsebojnih obveznosti med panogami vodi direktor FBZS – IFBB skupaj s finančno-računovodsko službo in o tem redno poroča IO.

40. člen

Pridobitna dejavnost FBZS – IFBB

FBZS – IFBB in njene članice lahko opravljajo pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojega programa dela in razvoja.

FBZS – IFBB lahko opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in nalogami FBZS – IFBB, kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Taka pridobitna dejavnost je predvsem opravljanje storitev za sponzorje  to je, sodelovanje pri oglaševanju in drugem promoviranju sponzorjev; prodaja promocijskega in drugega podpornega materiala; organiziranje prireditev; izposoja opreme.

Vrsto in obseg dejavnosti določi IO FBZS – IFBB.

Pridobitno dejavnost opravlja strokovna služba ali za to ustanovljena gospodarska družba v skladu z veljavnimi predpisi, ki se ustanovi na podlagi sklepa IO FBZS – IFBB.

Presežek prihodkov nad odhodki se tudi v tem primeru sme uporabiti zgolj za doseganje namenov in ciljev FBZS – IFBB.


41. člen

Skladi

FBZS – IFBB lahko ustanovi sklade, ki so sestavni del njenega premoženja. Člani skladov so lahko domače ali tuje pravne in fizične osebe.

Sklad deluje po poslovniku, ki ga sprejme IO FBZS – IFBB in o svojem delu redno poroča odboru panoge in direktorju FBZS – IFBB, letno pa zboru panoge in IO FBZS – IFBB.

 

IX. PRAVICE IN DOLŽNOSTI TEKMOVALCEV

42. člen

Status, pravice in dolžnosti tekmovalcev so urejene v Pravilniku o pravicah in dolžnostih tekmovalcev in v pogodbah, ki jih tekmovalci sklenejo s FBZS – IFBB


43. člen

V reprezentance Slovenije so izbrani tekmovalcu, ki so dosegli kriterije strokovnih svetov in ki lahko tudi po svojih človeških kvalitetah ter ravnanju zastopajo Slovenijo in FBZS – IFBB.

Nastop za reprezentanco in na državnem prvenstvu je dolžnost in čast vsakega izbranega tekmovalca.

FBZS – IFBB je dolžna po svojih najboljših močeh skrbeti za reprezentante in jim zagotoviti pogoje za doseganje čim boljših tekmovalnih uspehov.

Vsi tekmovalci in člani društev Zveze se morajo v celoti ravnati v skladu s pravili IFBB v zvezi s pravili antidopinga in drugimi relevantnimi pravili IFBB.

44. člen

 

X. NAGRADE, DARILA, PRIZNANJA IN POHVALE

45. člen

Skupščina in IO FBZS – IFBB lahko svojim članom, drugim zaslužnim posameznikov, športnim in drugim organizacijam, ustanovam in podjetjem podeli nagrade, darila in priznanja ali izreče pohvale za njihove prispevke k dosežkom in razvoju slovenskega Fitnes in bodybuilding športa.

Podeljevanje nagrad, daril in priznanj ter izrekanje pohval je urejeno s posebnim pravilnikom

 

XI. SPLOŠNI AKTI

46. člen

FBZS – IFBB ima poleg statuta tudi druge splošne akte kot so pravilniki in poslovniki s katerimi se natančno določi delovanje  in poslovanje FBZS – IFBB in posameznih panog. 

 

XII. PRENEHANJE FBZS – IFBB IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

47. člen

FBZS – IFBB preneha obstajati:

 • če skupščina FBZS – IFBB sprejeme sklep o prenehanju svojega delovanja z dvotretjinsko večino vseh glasov,
 • s pravnomočno odločbo pristojnega državnega organa,
 • če se število članov zmanjša samo na enega rednega člana.

Vse premične in nepremične stvari, ki so last FBZS – IFBB, preidejo po prenehanju njenega obstoja v last društev - ustanoviteljev FBZS – IFBB.

Razporeditev oz. razdelitev se izvrši skladno s posebnim sklepom, sprejetim ob prenehanju njenega obstoja.

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

48. člen

Ta statut prične veljati takoj, ko ga sprejme skupščina FBZS – IFBB. Statut se objavi na spletnih straneh FBZS – IFBB.

49. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati določila dosedanjega statuta.

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha mandat vsem članom tistih organov FBZS – IFBB, ki po sestavi niso usklajeni s tem statutom.

Splošne akte FBZS – IFBB se mora uskladiti s tem statutom najkasneje v 6. mesecih po njegovi uveljavitvi.

Člani FBZS – IFBB morajo uskladiti svoja pravila s tem statutom najkasneje v 12. mesecih po njegovi uveljavitvi.


50. člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta se opravijo po enakem postopku, kot je veljal za njegov sprejem.

V Ljubljani, dne: 20.10.2011

Predsednik FBZS IFBB
Gašper GROM