Novice

Zapisnik 2. redne skupščine Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije – IFBB

Zapisnik

2. redne skupščine Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije – IFBB,  ki je bila dne 3.12.2014  ob 19.00 uri,  v sejni sobi Hacquetova 6, Ljubljana.


Skupščino je vodil predsednik zveze g. Gašper Grom.

PRISOTNI:
ŠD Maxximum Ljubljana (Gašper Grom) - ustanovitelj
Društvo S.T.A.R. Ljubljana - ustanovitelj
ŠD Superženska Maribor (Brigita Brezovac)
ŠD za šport rekreacijo in zdravo prehrano M-FIT Maribor (Mitja Gabor)
ŠD za bodybuilding&fitness Ajdovščina (David Koren)
ŠD ljubiteljev fitnesa F-Fitnes Ormož (Marko Zidarič)
ŠD Trener s pristopom Maribor (Zmago Karner)
ŠD Fit&Fun Novo Mesto (Robert Pureber)

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in nagovor predsednika zveze
2. Sprejem novih članov
3. Izvolitev organov skupščine zveze

  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja in overovitelja zapisnika
  • volilne komisije
  • verifikacijske komisije

4. Program dela in finančni plan za leto 2015

  • Sredstva in delitev sredstev
  • Organizacija tekmovanj
  • Sodniki in izobraževanje sodnikov

5. Volitve organov zveze
6. Vključitev v OKS - ZŠZ
7. Razno

Ad. 1
Predsednik zveze Gašper Grom je v uvodu pozdravil prisotne, med katerimi so bili tudi predstavniki potencialnih novih članov zveze.

Ad. 2
Predsednik zveze ugotovi, da so od 3 članov zveze prisotna 2 člana zveze.  Na podlagi 19. člena statuta se ugotovi, da je skupščina sklepčna in lahko prične z delom.

Predsednik zveze predstavi vloge za sprejem v zvezo 7 novih društev: ŠD Superženska Maribor, ŠD za šport rekreacijo in zdravo prehrano M-FIT Maribor, ŠD za bodybuilding&fitness Ajdovščina, ŠD ljubiteljev fitnesa F-Fitnes Ormož, ŠD Trener s pristopom Maribor, ŠD Fit&Fun Novo Mesto.

Po opravljeni obrazložitvi in razpravi ter pregledu dokumentacije (tudi sprejem sklepa o včlanitvi s strani najvišjega organa posameznega društva) se sprejem novih  članov da na glasovanje. Za sprejem sta glasovala oba prisotna člana zveze. Sprejme se sklep.

Sklep št. 1:
V Fitnes in Bodybuilding zvezo Slovenije – IFBB, se sprejmejo naslednja društa: ŠD Superženska Maribor, ŠD za šport rekreacijo in zdravo prehrano M-FIT Maribor, ŠD za bodybuilding&fitness Ajdovščina, ŠD ljubiteljev fitnesa F-Fitnes Ormož, ŠD Trener s pristopom Maribor, ŠD Fit&Fun Novo Mesto.

Sklep prične veljati takoj, novo sprejeti člani  takoj pričnejo z delom z vsemi pravicami in dolžnostmi.

Ad. 3
Skupščina je soglasno izvolila 2 člansko delovno predsedstvo v sestavi:

Predsednik: Gašper Grom, član: Marjan Kocjančič.

Skupščina je za zapisnikarja soglasno izvolila Uroša Sobočana in za overovitelja zapisnika Tomaža Ogorevca in Davida Korena.

Skupščina je soglasno izvolila 3 člansko volilno komisijo v sestavi:

Predsednik: Boštjan Čebron,  člana: Zmago Karner, Mitja Gabor.

Skupščina je soglasno izvolila 2 člansko verifikacijsko komisijo v sestavi:

Predsednica: Brigita Brezovac: član Robert Pureber.

Predsednica verifikacijske komisije ugotovi, da sta na skupščini zveze prisotna  2  člana  od skupaj  3 članov zveze. Na podlagi 19. člena Statuta se ugotovi, da je skupščina sklepčna in lahko prične z delom.

Ad. 4
Predsednik zveze je podal predlog  programa dela in finančnega plana za leto 2015. Po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 2: Slovenska reprezentanca se bo spomladi leta 2015 organizirano udeležila Evropskega prvenstva v Španiji ter balkanskega prvenstva za katerega datum še ni poznan.

Sklep št. 3: Za udeležno na teh dveh tekmovanjih se morajo tekmovalci zvezi prijaviti do konca januarja 2015.

Sklep št. 4: Člani zveze bodo določili A team in razdelili finance.

Sklep št. 5: Začetek februarja bo organizirano srečanje s prijavljenimi tekmovalci in njihovimi trenerji. na tem srečanju bo tudi sodniški seminar.

Sklep št. 6: V prihodnji sezoni bomo na domačih tekmovanjih kategorije physique in bikini delili na visoko in nizko. Višinsko mejo pa bo na samem tekmovanju določila sodniška komisija glede na število in višine prijavljenjih tekmovalcev.

Sklep št. 7: Potrebno je poskrbeti za razvoj slovenskih sodnikov. Neizkušeni sodniki bodo obveščeni in povabljeni na bližnja mednarodna tekmovanja, kjer bodo kot testni sodniki testirali svoje sojenje.

Ad. 5
Predsednik zveze je predlagal volitve: izvršilnega odbora, častnega razsodišča, glavnega trenerja, člana zveze, odgovornega za povezavo za doping kontrolo –IFBB, predstavnika tekmovalcev, člana zveze, odgovornega za delo v zvezi z sodniškimi funkcijami. Po opravljeni obrazložitvi in opravljeni razpravi se soglasno sprejmejo naslednji sklepi:

Sklep št. 8:
Upravni odbor sestavljajo:
Predsednik – Gašper Grom
podpredsednik – Brigita Brezovac
podpredsednik – Tomaž Ogorevc

Sklep št. 9:
Častno razsodišče sestavljajo:
član – Marjan Kocjančič
član – Staša Grom
član – Robert Pureber

Sklep št. 10:
Za glavnega trenerja se izvoli Zmago Karner.

Sklep št. 11:
Za člana zveze, odgovornega za povezavo z doping kontrolo  IFBB, se soglasno izvoli Gašper Grom.

Sklep št. 12:
Za predstavnika tekmovalcev se soglasno izvoli Mitja Gabor.

Sklep št. 13:
Za člana zveze, odgovornega za delo v zvezi sodniških funkcij se soglasno izvoli Brigita Brezovac.

Sklep št. 14:
Na podlagi 17. člena Statuta se nadzorni odbor FBZS-IFBB ne imenuje, vse njegove naloge opravlja skupščina.

Ad. 6
Predsednik FBZS - IFBB je predlagal in podal razloge za vključitev zveze v Olimpijski  komite Slovenije (nadaljnji razvoj športne panoge, povečane možnosti prijav na razpise, sodelovanje v projektih za izobraževanje kadrov).

Skupščina FBZS - IFBB je soglasno sprejela, da se zveza prostovoljno vključuje v Olimpijski komite Slovenie in bo sprejela in spoštovala pravila in druge akte Olimpijskega komiteja Slovenije.

Ad. 7
V zvezi objav na spletni strani FBZS-IFBB je bilo dogovorjeno, da se informacije,  gradivo…, posreduje predsedniku zveze in Urošu Sobočanu, kateri je primarno zadolžen za tehnično realizacijo.

Skupščina  je bila zaključena ob 21.15  uri.
Ljubljana, 3.12.2014

Predsednik FBZS-IFBB
Gašper Grom